A – Mức cắt cụt chi trên:
Cắt cụt cánh tay
• Mỏm cụt có độ dài tới mức 30% chiều dài xương cánh tay ( Mỏm cụt quá ngắn)
• Từ mức 30% tới mức 50% chiều dài xương cánh tay ( Mỏm cụt ngắn )• Từ mức 50 % tới mức 90% chiều dài xương cánh tay ( Mỏm cụt có mức cắt tiêu chuẩn )

Cắt cụt cẳng tay
• Mỏm cụt có độ dài dưới mức tháo khớp khuỷu tới mức 35% đầu trên xương cẳng tay. ( Mỏm cụt quá ngắn )
• Mỏm cụt có độ dài từ mức 35% tới mức 55% chiều dài xương cẳng tay, ( Mỏm cụt ngắn )
• Mỏm cụt có độ dài từ mức 55% tới mức 80% chiều dài xương cẳng tay, ( Mỏm cụt trung bình )
• Mỏm cụt có độ dài trên mức 80% chiều dài xương cẳng tay( Mỏm cụt dài )
• Mỏm cụt tại mức tháo khớp cổ tay . Mỏm cụt quá dài chỉ ( Có thể lắp tay giả thẩm mỹ và tay điện sinh học ) Tuy nhiên, với mức này vẫn có những khó khăn nhất định cho công việc thiết kế và lắp ráp, dù tay giả nào đi nữa.

B – Mức cắt cụt chi dưới:

Cắt cụt đùi
• Mỏm cụt có độ dài từ dưới mức mấu chuyển nhỏ tới mức giáp 1/3 giữa chiều dài xương đùi ( Mỏm cụt ngắn )
• Mỏm cụt có độ dài trong khoảng 1/3 giữa chiều dài xương đùi ( Mỏm cụt trung bình )
• Mỏm cụt có độ dài từ nơi tiếp giáp 1/3 giữa và 1/3 dưới tới mức phân nửa của 1/3 dưới xương đùi ( Mỏm cụt dài )

Cắt cụt cẳng chân
• Mỏm cụt có mức cắt trong khoảng 1/3 đầu trên xương chày ( Mỏm cụt ngắn hoặc quá ngắn )
• Mỏm cụt có độ dài từ 1/ 3 trên tới hết mức 1/3 giữa chiều dài xương chày ( Mỏm cụt trung bình )
• Mỏm cụt có độ dài từ mức tiếp giáp 1/3 giữa và 1/3 dưới tới phân nửa 1/3 dưới chiều dài xương chaỳ ( Mỏm cụt dài)